КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ с. ОРЛІВКА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Приймальне відділення - +38 (066) 221-09-74

Історія психіатрії

None

У 1803 році Й.Рейль запропонував термін «психіатрія» (від гр.psyche – душа,  atre – лікування).

Психіатрія - є самою унікальною зі всіх медичних наук і, можливо, серед всіх областей знання взагалі, це особлива філософія існування, вона має справу з душею, норма якої, однак, не завжди точно визначена. Але, не дивлячись на це, вона ставить перед собою конкретні завдання, має на меті позитивний  вплив на хвору душу. Отже, дуже багато що залежить від усвідомлення психіатром  понять норми та патології  психічних процесів.

Для хірурга не важливо, на якій мові говорить і до якого етносу належить пацієнт з переломом стегна, для психіатра важливо, у кого спостерігається невроз, як він ставиться до хвороби.

Фігура психіатра зростає з образу і архетипу шамана, який був присутній у всіх без виключення культурах. Він міг контролювати, на відміну від своїх пацієнтів, власний психічний стан .Таємничою є ця професія і тепер. Звернення до психіатра часто лякає, цікавить і викликає сумнів.

Згідно із періодизацією відомого історика психіатрії Ю.В.Каннабіха (1929) розрізняють шість історичних етапів формування наукових поглядів  організації допомоги психічно хворим.

    Перший (донауковий) період характеризується переважно теологічним розумінням аномальної поведінки хворих (міфи, легенди).

    У другий період було зроблено перші кроки в розумінні розладів психіки без теологічних тенденцій, що дало змогу сформувати зачатки медичної допомоги психічно хворим. У цей час формується лікарська корпорація.

    Третій період відповідає часам середньовіччя (IV – VII ст.).В цей період почали створювати перші примітивні заклади для утримання психічно хворих (хворих тримали у кайданах). Основною метою була ізоляція, а не лікування хворого.

    Четвертий період (XVIII початок  XIXст.) – це період становлення психіатрії як галузі медицини, епоха Ф.Пінеля, Дж.Конолі, які сповідували нові принципи ненасильства стосовно психічно хворих.

     П’ятий період ( XIX- початок  XX ст.) – епоха нозологічної психіатрії. Основу нозологічного напряму в психіатрії слов’янських країн заклав П.О.Бутковський у фундаментальній праці «Душевні хвороби», продовжили К.Кальбаум, Е.Крепелін. В цей період були систематизовані психічні хвороби, проведений опис ранньої недоумкуватості та маніакально-депресивного психозу.

    Шостий (сучасний) період характеризується широким вивченням поза лікарняних та загально соматичних аспектів психіатрії, «психофармаркологічною революцією».

 

До теперішнього часу протягом декількох сторіч продовжується дискусія про те, чи є психіатрія наукою або мистецтвом. На користь першої точки зору можна привести досягнення біологічної терапії психічних захворювань (зокрема, психофармакології), епідеміології і генетики психічних захворювань, а також функціональної морфології мозку. На користь другої точки зору свідчить значна залежність ефекту терапії і якості діагностики від особистості лікаря,тобто психотерапевтичній дії на пацієнта.

Єдиною є загальна теорія, яка є дієвою в психіатрії — еволюційна. Вона об'єднує дані генетики, біохімії, психоаналізу і психології, екології і епідеміології, а також клінічні дані. Згідно цієї теорії основні психічні розлади — це ті,які виникли в процесі еволюції як форми адаптації, що мають конкретну генетичну базу, частота цих форм підтримується селективними перевагами осіб, які є носіями патології.

Основними адаптивними реакціями, які лежать в основі психозів, є реакція застигання-втечі, яка служить біологічною базою шизофренії, пароксизмальная реакція — база епілепсії і емоційні реакції, що лежать в основі біології афектних розладів. Ці реакції притаманні всім людям, але поріг реакцій у всіх різниться. Великі психози (шизофренія, епілепсія і афектні розлади) в своїх комбінаціях створюють всю різноманітність психозів, так само як риси особистості, пов'язані з ними в своїх комбінаціях, створюють всю різноманітність психопатологічних проявів.

Коротке викладення  історії психіатрії.

Клінічний(феноменологічний, дискриптивний) напрям психіатрії має свої витоки в глибокій давнині. Зокрема, опис божевілля можна зустріти в «Іліаді» і «Одіссеї» Гомера, епосах «Махабхарата ». Їх можна знайти також в священних текстах Біблії, Корану і Талмуда.

Метафізичний досвід людини пов'язаний з релігійними практиками, випадковим і направленим використовуванням психоактивних речовин, а також досвідом переживання втрат, гріху, болю, вмирання. Він дозволив майже 4000 років тому встановити межі душі і тіла, визначити ступінь кінця існування і динаміку душевних станів. Теорії структури душі розрізняються в християнстві, буддизмі, іудизмі, мусульманстві та інших релігійних традиціях. Проте всі вони підкреслюють невіддільність психічних явищ від навколишнього світу, а також розділяють індивідуальний і колективний духовний досвід.

Докладний опис психічних розладів, особливо епілепсії і істерії, належить Гіппократу (460—370 до н.е.), який додав деяким міфологічним образам властивості, характерні для психічних розладів, — наприклад, він описав манію, меланхолію. Ним же виділено чотири основні темпераменти, пов'язані з переважанням одній з чотирьох рідин — крові, флегми, чорної або жовтої жовчі. Гіппократом показана залежність психічних розладів від співвідношення «рідин», зокрема, меланхолію він пов'язував з чорною жовчю, він також стверджував, що істерія пов'язана зпатологією матки. Це переконання зберігалося аж до XIX століття. Ним описана типологія епілепсії і запропоновано дієтичне лікування цього захворювання.

Платон (427—347 до н.е.) виділяв два типи божевілля — одне, пов'язане з дією богів, інше — пов'язане з порушенням раціональної душі. В платонівській і неоплатонівській традиціях була введена класифікація негативних і позитивних душ людини.

Арістотель (384—322 до н.е.) описав основні емоції, що включають страх, тривогу, і виділив поняття надсильної емоції — афекту.

Гален з Пергама, що жив в римський період, вважав, що депресія обумовлена надлишком чорної жовчі.

Св. Августин (354—430 н.е.) в своїх посланнях з Північної Африки вперше ввів метод внутрішнього психологічного спостереження переживань (інтроспективна). Опис переживання, по Св. Августину, дозволяє зрозвміти його оточуючим,  співпереживати.Його описи по праву можна вважати першими психологічними трактатами.

            Авіценна (980—1037 н.е.) в «Каноні лікарської науки» описує дві причини психічних розладів: дурість і любов. Він також вперше описав стан одержимості, пов'язаний з перетворенням людини в тварин і птахів і наслідуванням їхньої поведінки. А також описав особливу поведінку лікаря при бесіді з психічно хворим пацієнтом.

В середньовічній Європі стани одержимості були описані в численних трактатах схоластів. Класифікація розладів носила демонолоічний характер залежно від стилістики поведінки психічно хворого. Проте період середньовіччя дозволив підійти до класифікації духовних феноменів.

Парацельс (1493—1547) заперечував зв'язок психозів із спадковістю, вважаючи, що існує зв'язок між мінералом, зіркою, хворобою і характером, він запропонував лікування психічних розладів хімічними препаратами.

В епоху Відродження з'явилися описи типології емоцій при психічних розладах, зокрема, Леонардо да Вінчі і Мікеланджело належать серії малюнків, що ілюструють зміну міміки і поведінки при психічних і фізичних стражданнях.

Т. Bright (1551—1615) вважав, що депресія може бути викликана психологічними чинниками і страждання прямо пов'язано з розладом психіки.

Перша класифікація психічних розладів належить F. Platter (1536—1614), який описав 23 психози в 4 класах, пов'язаних із зовнішніми і внутрішніми причинами, зокрема — уявою і пам'яттю, а також свідомістю. Він був першим дослідником, який відділив медицину від філософії і відніс її до природничих наук. W. Harvey (1578—1637) вважав, що психічні емоційні розлади пов'язані з роботою серця. Ця «кардіоцентрична теорія» емоцій в цілому залишилася центральною також для християнської теології. P. Zacchia (1584—1659) запропонував класифікацію психічних розладів, що включає 3 класи, 15 видів і 14 різновидів захворювань, він також є основоположником судової психіатрії. В. de Sauvages (1706 — 1767) всі психічні розлади, всього 27 видів, описав в 3 розділах, в основу класифікації їм був встановлений симптоматичний принцип, аналогічний соматичній медицині.

Інтерес до класифікацій в психіатрії і медицині йшов паралельно з прагненням до дескриптивного підходу природної історії, вершиною якого була класифікація Карла Ліннея.

Родоначальником американської психіатрії є В. Rush (1745— 1813), один з авторів «Декларації Незалежності», який в 1812 році опублікував перший підручник психіатрії.

 Т. Sutton в 1813 році описав алкогольний делірій, А R. Gooch в 1829 році — післяродові психози.

В 1882 році А. Beuel виділив прогресивний параліч, який був першим самостійним психічним захворюванням, що має певну етіологію і патогенез, тобто відповідним принципу нозології в медицині. R. Krafft-Ebing (1840—1902) описав гомосексуалізм і аномалії сексуальної поведінки.

С.С. Корсаков в 1890 році виділив психоз при хронічному алкоголізмі, що супроводжувався поліневритом та розладами пам'яті.

В кінці XIX — початку XX століття Е. Kraepelin в класифікації психічних розладів виділяє  раннє недоумство, яке в 1911 році Е. Bleuler названо шизофренією. Він також вперше описує маніакально-депресивний психоз і парафренію. На початку XX століття Е. Kraepelin зацікавився етнічними відтінками психозів, характерними для представників різних народів. Надалі його роботи стають передумовою етнічної психіатрії.

В 1893 році була введена перша Міжнародна статистична класифікація причин смерті МКХ (ICD) 1, послідовно в 1910, 1920, 1929 роках були введені МКХ 2—4, в 1938 — МКХ 5, в 1948, 1955 — МКХ 6—7.

С початку XX століття до 70-х років можна було виділити три основні школи клінічної феноменології, хоча існували відтінки різних шкіл психопатології.

Німецька школа характеризувалася акцентом на нозологічному принципові, який включав синдроми і симптоми. Цієї ж точки зору дотримувалися росіяни, а потім і радянські психіатри.

Французька школа,базувалася переважно на рівень симптомів і синдромів.

Американська школа основну увагу надавала реакціям, у тому числі реакціям адаптації.

В 1952 році в США була введена оригінальна національна класифікація Diagnostic System Manual Mental Disorders (DSM I), яка відрізнялася від європейських класифікацій тим, що разом з віссю клінічних ознак виділялася вісь соціального функціонування і реакції на стрес. В 1968 році введена DSM II, в 1987 — DSM IIIR, в 1993 — DSM IV, в 2000 — DSM IVR.

В 1965, 1975 роках відповідно в Європі були введені МКХ (ICD) 8 і 9, а в 1989 — МКХ -Х, введення в практику якої державами — членами ВОЗ відбувся в 1994 році. В Україні перехід на МКХ- Х відбувся з 1999 року. Проте разом з прагненням до створення єдиних між Європою і США клінічних переконань і намірами об'єднати ICD і DSM, існують протилежні спроби протиставити єдиній системі класифікації національні школи.

Біологічний напрямок психіатрії  базується на дослідженнях зв'язку між фізіологією і біохімією мозку, генетикою з основними психічними розладами.

G. Moreu de Tour в 1845 році описав на собі експериментальний психоз із застосуванням гашишу.

G.T. Fechner в 1860 році знайшов зв'язок між інтенсивністю стимулу і сенсорною реакцією, яка лягла в основу вивчення сприйняття в нормі і патології.

В. Morel в кінці XIX століття причиною божевілля вважав спадкову дегенерацію, яка посилюється від покоління до покоління від ступеня аномалії особи до психозу і недоумства.

Ch. Lombroso в цей же час описав зв'язок між геніальністю і божевіллям, припускаючи, що це ланки одного ланцюга.

Ch. Darwin стверджував, що поведінка, зокрема вирази емоцій у психічно хворих і особливо осіб з розумовою відсталістю (мікроцефалів), є одним з доказів походження людини. 

W.R. White (1870—1937) показав, що при описі психозу необхідно інтегрувати неврологічні, психіатричні і психоаналітичні концепції.

Е. Kretschmer в 1924 році в роботі «Будова тіла і характер» встановлює зв'язок астенічної конституції і шизофренії, а також пікничної конституції і маніакально-депресивного психозу.

В 1917 році J.W. Wager-Jauregg отримав Нобелівську премію за застосування моляротерапії прогресивного паралічу. Це перша і єдина за всю історію науки премія, отримана за роботи в галузі терапії психічних захворювань.

На початку XX століттяІ.П. Павлов в серії робіт екскурсу фізіології в психіатрію виявив зв'язок між умовними рефлексами і формуванням патологічного мислення.Ним розроблена оригінальна психофізіологічна класифікація типів особистості і перша фізіологічна теорія психодинаміки. В результаті розвитку його ідей G. В. Watson створив біхевіоральний напрямок, а надалі біхевіоральную терапію психічних розладів.

F. Kallman (1938) створив першу системну генетичну теорію розвитку шизофренії на підставі вивчення схожості хвороби у близнят і близьких родичів.

G. Delay і P. Deniker в 1952 році в результаті розвитку ідей штучної гібернаціі синтезували перший нейролептик хлорпромазин, з якого почалася психофармакологічна ера в психіатрії. В 1981 році R. Sperry отримав Нобелівську премію за серію робіт 60—80-х років XX століття, які, у тому числі, показали значення міжпівкульових взаємодій в розвитку психічних розладів.

G. Bowlby (1907—1990) відкриває залежність психічних розладів у дітей від чинників сепарації і депривації материнської любові. Надалі його роботи лягли в основу опису норми і феноменології любові.

Е. Kandel в 80-х роках створює синтетичну теорію зв'язку між психіатрією і нейробіологією, вивчаючи прості моделі дії процесу навчання на зміну нейрональної архітектоніки .

Історія психоаналітичного напрямкупов'язана з ім'ям S. Freud (1856—1939), який ввів психоаналітичний метод лікування психічних розладів, а також обгрунтував значення структури свідомості і дитячої сексуальності для діагностики і терапії неврозів. P. Janet створює концепцію психастенії, а також психологічній дисоціації, яку застосував для пояснення обсессивно-компульсивного і диссоціативного розладів. А. Adler (1870— 1937) в своїх теоріях («життєвого стилю», «комплексу неповноцінності» і «чоловічого протесту») описує індивідуально-психологічні причини розвитку психічних розладів. З. Horney психоаналітично обгрунтовує розвиток неврозів як результат соціального оточення. М. Klein і А. Freud в 30-х роках створюють систему психоаналізу дитячого віку. Е. Erikson описує життєві цикли як кризи ідентичності і вводить їх в практику психоаналізу і психотерапії. Н. Sullivan (1892—1949) створюєінтерперсональну теорію, згідно якої реалізація несвідомих структур виникає в результаті міжперсональної комунікації. С.G. Jung (1975—1961) засновує школу глибинної психології, при описі психологічних типів (інтроверт, екстраверт) він інтерпретує аномалії особистості і неврози

Соціальна психіатрія описує системи ставлення суспільства до психічно хворих, реабілітацію і епідеміологію психічних розладів.

Ставлення до психічних розладів залежить від типу культури. В архаїчній культурі аномальна поведінка викликала страх, дискримінацію. У ряді культур особистості з аномальною поведінкою ставали шаманами.

Першим соціальним обрядом дії на соматичні і психічні розлади є trance-dance бушменів Калахарі, в якому дія на аномальну поведінку здійснювалася ритмічним співом і танцями. В Індії і південно-східній Азії, а також в країнах Африки завжди була висока толерантність до аномальної поведінки, тоді як в Європі в період середньовіччя вживалися жорсткі дисциплінуючі заходи по відношенню до психічно хворим. Пацієнти піддавалися тортурам інквізиції і спалювалися на багаттях, а перші психіатричні клініки нагадували в'язниці, в яких хворі утримувалися в кандалах.

P. Pinel (1745—1826) першим вказав на необхідність розповсюдження принципів гуманізму на  психічно хворих. G. Conolly (1794—1866) ввів в психіатрію «принцип  (nonrestrain).

В нацистській Німеччині значною мірою під впливом невірно інтерпретованих генетичних досліджень психічно хворі піддавалися систематичному знищенню. А з середини XX століття психіатрія стала застосовуватися з метою контролю інакомислення. Реакцією на використовування психіатрії як апарату насильства держави над особою стали роботи Н.G. Marcuse і F. Szasz, які створили антипсихіатричний напрямок. Антипсихіатри вважали, що психіатричний діагноз є формою дискримінації свободи особи. Вони закликали до відкриття дверей психіатричних лікарень для активізації революційного процесу.

Під впливом антипсихіатрії в більшості країн світу були введені демократичні закони про психіатрію.

Психіатрична школа СРСР того часу ближче за все стояла до німецької школи психопатології і була представлена двома основними групами дослідників: московська група займалася великими психозами, як ендогенними, так і екзогенними.

Ленінградська школа —межовими психічними розладами. Основоположником московської школи можна рахувати М.О. Гуревіча, до якої відносилися також В.П. Осипов і В.А. Гіляровській, а ленінградської — В.М. Бехтерев. В результаті «Павлівської сесії» 1952 року відбулося руйнування вказаних шкіл за політичними мотивами у зв'язку із звинуваченням в «космополітизмі». В результаті в подальшому нова московська школа виявилася тісно пов'язана з політичною системою, а надалі — з дискримінацією інакомислячих.

Проте вітчизняна психіатрія має свій оригінальний зміст і історію, в цілому наповнену гуманістичним змістом. Перше керівництво по психіатрії і використовування терміну «психіатрія», запропонованого німецьким лікарем Johann Reil (1803), в Росії опублікував П.А. Бухановский в 1834 році. Воно називалося «Душевні хвороби, висловлені згідно початкам справжнього навчання психіатрії загалом, приватному і практичному викладі». Ймовірно саме П.А. Бухановский (1801—1844) був також родоначальником нозологічного напрямку. Крім того, він першим в Росії почав викладання психіатрії в Харківському університеті з 1834 по 1844 роки на кафедрі хірургії і душевних хвороб.

 Надалі керівництво по психіатрії в Росії було опубліковане П.П. Малиновським (1843). Пізніше, в 1867 році И.М. Балинським створена окрема кафедра психіатрії Військово-медичної академії Санкт-Петербургу, а в 1887 році А.Я. Кожевніковим — клініка психіатрії при МДУ.

В 1887 році С.С. Корсаков описав алкогольний психоз з поліневритом (Корсаковский психоз), який став однією з перших нозологічних одиниць в психіатрії. В 20— 30-х роках XX століття П.Б. Ганнушкін систематизує динаміку психопатій, а В.М. Бехтерев вводить поняття психофізики масових психічних явищ. Ці дані передбачив в своїй дисертації «Фізичні чинники історичного процесу» (1917). Значним явищем був випуск в 1923 році підручника В.П. Осипова і нейрогенетичні дослідження 30—40-х років С.Н. Давіденкова.

Петро   Борисович   Ганнушкін   (1875-1933).  Видатний   клініцист  П.Б.  Ганнушкін,   учень   С.С.   Корсакова,   цілком   справедливо   вважається  засновником   вчення   про   суміжні   стани   та   теоретиком   позалікарняної  психіатричної допомоги. П.Б. Ганнушкін став всесвітньо відомим вченим  завдяки написаній ним фундаментальній праці по аномаліях особистості –  психопатіях, описавши різні їх клінічні форми, запровадивши класифікацію,  визначивши основні діагностичні критерії, які відомі в психіатрії як “тріада  Ганнушкіна”.

Тихін   Іванович   Юдін   (1879-1949).  Після   закінчення   Московського  університету навчався в клінічній ординатурі психіатричної клініки цього ж  університету,   яку   очолював   В.П.   Сербський.   Захистивши   докторську  дисертацію, став одним із перших помічників П.Б. Ганнушкіна на кафедрі  психіатрії Московського державного університету. В 1924 р. обирається на  кафедру психіатрії Казанського державного університету. Там незабаром він  стає деканом  медичного факультету, редактором  "Казанського медичного  журналу". В 1932  р. він переводиться в  Харків, де керує Українським  психоневрологічним інститутом та завідує кафедрою психіатрії Харківського  медичного інституту. Під час Великої Вітчизняної війни Т.І. Юдін завідував  науковою частиною  невро-психіатрічного  шпиталю, а з 1943  р. очолює  кафедру ІІІ Московського  медичного  інституту, де і працював до самої  смерті. Всі його праці та наукові дослідження лежать в області вивчення  шизофренії,  симптоматичних  психозів,  травм  головного  мозку,  проблем  організаційної психіатрії. З винятковою любов'ю до всього передового в  психіатрії, з гордістю за свою Вітчизну написані Т.І. Юдіним "Нариси історії  вітчизняної психіатрії".

Віктор Павлович Протопопов (1880-1957). Після закінчення Військово- медичної академії в Петербурзі Протопопов залишився на кафедрі психіатрії.  В 20-х роках  ХХ століття з’явилися його  роботи, в яких він намагався  поєднати   психопатологічні   і   біохімічні   дослідження   хворого   з  дослідженнями особливостей його умовнорефлекторної діяльності. В 1909 р.,  працюючи в лабораторії В.М. Бехтерєва, В.П. Протопопов описав в своїй  дисертації "Про сполучнорухові реакції на звукові подразники" методику  отримання умовного рухового (захисного) рефлексу на електроподразник  лапи собаки. Особливо   широко   розгорнулася   робота   Протопопова   та   його  співпрацівників, коли в 1923 р. він переїхав до Харкова та зайняв посаду  директора   Інституту   психіатрії.   В   Харкові   він   спочатку   виступав   як  представник бєхтєрєвської рефлексології. В 1924-1926 рр. виходять у світ  його книжки "Вступ до рефлексології" та "Психологія, рефлексологія та  вчення про поведінку". Крім того, він приймає активну участь у виданні  журналу   "Український   вісник   експериментальної   педагогіки   та  рефлексології".  Пізніше його фізіологічні погляди наближаються до поглядів Павлова, і  він тісніше пов'язує їх із клінікою, біохімічними дослідами обміну. З 1924 р.  В.П.   Протопопов   приступив   до   систематичного   вивчення   патологічної  фізіології шизофренії. Перші ж дослідження рухових оборонних рефлексів у  хворих   на   шизофренію   показали   відсутність,   слабкість   або   швидке  виснаження цих рефлексів, схильність пацієнтів впадати у  стан сну при  перенавантаженні їх подразниками; при дослідженні судинних  реакцій у  шизофреніків було виявлено зміни звичайної платизмографічної кривої та ін.  Співробітники Протопопова знайшли у крові кататоніків залишковий азот та  підвищення азоту аміаку, збільшення кількості ароматичних сполук у крові  та сечі, посилення виведення з сечею парних і зменшення роданистих сполук,  тобто   низьке   стояння   окислювальних   процесів,  накопичення   азотистих  шлаків, що є причиною слабкості клітин. В.П.  Протопопов  зробив  великий  внесок  у   розвиток   психіатричної  допомоги, домагаючись організації психіатричної служби в кожній області  України.            

Яків Павлович Фрумкін (1902-1978) - учень П.Б. Ганнушкіна. Захистив  докторську дисертацію на тему: "Про типи епілептичної недоумкуватості"  (1932).   З   1932   до   1975   рр.   завідував   кафедрою   психіатрії   Київського  медичного інституту ім. О.О. Богомольця. Займався розробкою актуальних  питань теорії та практики клінічної психіатрії, методологією психіатричного  діагнозу при епілепсії, шизофренії, інфекційній та психічній патології  у  людей  похилого  віку. Він деталізував клінічні форми епілепсії та типи  епілептичної   недоумкуватості,   клініку   атеросклеротичного   галюцинозу,  "тріаду Фрумкіна" (при шизофренії) та ін. Опублікував ряд монографій та  навчальних   посібників,   таких,   як   "Психіатрична   термінологія"   (1939),  "Коротка диференційна діагностика деяких форм психічних захворювань"  (1951), "Слідові впливи у клініці психопатології" (1978, співавтор - С.М.  Лівшиц) та ін.

Йосип Адамович Поліщук (1907-1978) розпочав свою трудову діяльність  з посади асистента кафедри психіатрії Харківського медичного інституту та  старшого   наукового   працівника   Українського   НДІ   психоневрології  (1934-1941 рр.). З 1944  р. він працював доцентом Київського інституту  вдосконалення лікарів на кафедрі психіатрії. Після смерті в 1957 році В.П.  Протопопова Й.А. Поліщук протягом 24 років завідував цією кафедрою. Він  вивчав етіопатогенез та лікування шизофренії та маніакально-депресивного  психозу, використовуючи біохімічні, імунологічні та генетичні методики,  першим   (1951   р.)   увів   поняття   гіпоенергізму   для   шизофренії   та  гіперенергізму для маніакально-депресивного психозу, описав ряд синдромів  виходячи з біохімічних позицій та запропонував методи їх метаболічних  порушень.   Його   перу   належать   4   монографії:   "Біохімічні   синдроми   в  психіатрії" (1967), "Атлас для експериментального дослідження психічної  діяльності   людини"   (1968),  "Шизофренія"   (1979),   "Клінічна  генетика  в  психіатрії" (1981).

Георгій  Леонідович Воронков (1923-1992)  - ветеран Другої  Світової  війни, учасник параду Перемоги на Червоній площі в Москві. В 1953 р.  закінчив Київський медичний інститут. З 1953 до 1992 рр. асистент, а потім  доцентом цього ж інституту, з 1975 до  1991 рр. - завідувачем  кафедри  психіатрії.   Протягом   18   років   був   головним   психіатром   та   головою  проблемної комісії з психіатрії Міністерства охорони здоров'я і Академії  медичних  наук. У 1972  р. захистив докторську дисертацію на тему  "До  проблеми дебютів і ранньої діагностики епілепсії". Описав чинники ризику  щодо епілепсії, особливу форму епілепсії - цефалголепсію. До напрямків  його наукових досліджень належать: алкоголізм, симптоматичні психічні  розлади, організація психіатричної  допомоги.  Він є автором майже 100  наукових праць, серед них - "Учбовий атлас психіатрії" (1962); "Психіатрія.  Таблиці та схеми" (1977). За його редакцією побачив світ "Довідник лікаря- психіатра" (1990). Лауреат премії ім. акад. Протопопова (1990 вивченні псевдогалюцинацій. 

Клінічні і аналітичні дослідження розладів мислення Е.А. Шевальова в 20—30-х роках перевершували кращі зразки світової науки того часу. Роботи Л.С. Виготського і А.Р. Лурія, а надалі В.В. Зейгарник і Е.Ю. Артемєвой дозволили створити оригінальну вітчизняну патопсихологію, яка значно вплинула на діагностичний процес в психіатрії. В період другої світової війни дослідження М.О. Гуревича і А.С. Шмарьяна уточнили зв'язок органічних уражень і психопатологічних розладів і створили «мозкову психіатрію», засновану на функціональній і органічній морфології. В клініці Корсакова і психіатричній клініці Казанського університету в кінці 40-х — початку 50-х років були проведені одні з перших психохірургічних операцій при шизофренії, в яких брав участь А.Н. Корнетов. Основоположниками вітчизняної дитячої психіатрії вважаються Г.Е. Сухарев і В.В. Ковальов, сексопатології — А.М. Свядощ і Г.С. Васильченко, а психотерапії — Б.Д. Карвасарский