КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ с. ОРЛІВКА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Приймальне відділення - +38 (066) 221-09-74

Положення отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб комунальним підприємством «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської обласної ради

 ПОЛОЖЕННЯ

отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб комунальним підприємством «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської обласної ради

Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних внесків та пожертвувань від фізичних та юридичних осіб в комунальному підприємстві «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» Рівненської обласної ради (далі — Лікарня).

1.Нормативно-правове забезпечення благодійної діяльності в Лікарні

1.1. Основними нормативними документами, що регулюють питання, пов’язані з благодійною діяльністю в Лікарні є Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222, та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148.

2. Види та форми здійснення благодійної діяльності в Лікарні

2.1. Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222, благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. 

3. Цілі використання коштів благодійних внесків

3.1. Благодійні внески можуть мати цільовий характер. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються директором Лікарні відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю Лікарні ( придбання засобів гігієни, засобів індивідуального захисту, закупівля організаційної техніки, а саме: компютерну техніку та камери відеоспостереження).

4. Механізм надання та оформлення благодійної допомоги в Лікарні

4.1. Благодійні внески надаються виключно на добровільних засадах. Бухгалтерські операції та оформлення документів здійснюється з урахуванням форми ведення Лікарнею бухгалтерської діяльності відповідно до законодавства.

4.2. Всі надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги Лікарні в обов’язковому порядку оприбутковуються та використовуються на цілі, на які вони надавалися. Благодійні внески в Лікарні приймаються винятково на добровільних засадах з обов’язковим документальним оформленням.

4.3. Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, до яких належать і пацієнти Лікарні, за власним бажанням можуть перераховувати Лікарні через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки. Приймання готівки від фізичних осіб здійснюється банківськими установами за заявою на переказ готівки на рахунок Лікарні (п. 2 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103). Фізичній особі мають видати квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку.

4.4. Розрахунковий рахунок для надання благодійної допомоги АТ КБ «Приватбанк» UA893052990000026003000708346

4.5. Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до Лікарні також фіксується.

4.6. Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги в Лікарні наказом директора створюється комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його директору на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість.

4.7. Один примірник акта оприбуткування передається в бухгалтерію Лікарні в триденний строк Для реєстрації актів оприбуткування ведеться Журнал реєстрації актів оприбуткування матеріальних цінностей.

4.8. Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими потім можна відобразити в обліку отриману допомогу.

5. Відповідальність за порушення законодавства про благодійництво

5.1. Персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання несе директор Лікарні.

6. Система звітності про використання благодійних коштів в Лікарні

6.1. З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів у Лікарні:

– систематично проводяться звітування перед працівниками Лікарні (на зборах трудового колективу, оперативних нарадах тощо);

– забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті Лікарні;

– проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з пацієнтів у вигляді благодійних внесків.

 
 
                   Головний бухгалтер                            Лариса ШАПІРКО