КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ с. ОРЛІВКА»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Приймальне відділення - +38 (066) 221-09-74

Порядок поступання пацієнтів на стаціонарне лікування до КП «ОПЛ с.Орлівка» РОР

 

                                                                                                                                         Додаток № 1

до наказу по  КП «ОПЛ с. Орлівка» РОР

№ 129 від 19.11.2021 року

 

 

ПОРЯДОК

поступання пацієнтів на стаціонарне лікування до

 КП «ОПЛ с. Орлівка» РОР

1. Психіатрична допомога надається на основі принципів законності, гуманності, додержання прав людини і громадянина, добровільності, доступності та відповідно до сучасного рівня наукових знань, необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних послуг.

2. Підстави поступання пацієнтів на стаціонарне лікування :

  • направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги (ПМД), якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
  • направлення лікуючого лікаря;
  • самозвернення;
  • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
  • доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України «Про національну поліцію»;
  • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
  • за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт/пацієнтка не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

3.  Державні гарантії щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади. Держава гарантує:

3.1. Безоплатне надання медичної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, у державних та комунальних закладах охорони здоров’я та безоплатне або на пільгових умовах забезпечення їх лікарськими засобами і виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3.2. Надання у державних та комунальних закладах з надання психіатричної допомоги безоплатної діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах;

3.3. Здійснення всіх видів експертизи психічного стану особи;

3.4. Захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади.  

 4. Процедура оформлення пацієнтів на стаціонарне лікування:

4.1. Психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування: наявності чи відсутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання.

4.2.  Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, або завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.

4.3. Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. Із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи.

4.4.  Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обгрунтовують необхідність психіатричного огляду і вказують на відмову особи чи її законного представника від звернення до лікаря-психіатра. Лікар-психіатр має право робити запит щодо надання йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття відповідного рішення.

4.5.  У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і психіатричний огляд проводиться ним негайно.

4.6.   У разі встановлення обгрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника лікар-психіатр направляє до суду за місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаря-психіатра, який містить обгрунтування про необхідність проведення такого огляду, та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікарем-психіатром у примусовому порядку за рішенням суду.

4.7. Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов’язаний відрекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти мету огляду.

4.8.  Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров’я особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксуються у медичній документації.

4.9.  Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить завідомо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров’я цієї особи, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

4.10. У разі відсутності супутніх патологій черговий лікар зобов’язаний прийняти пацієнта на стаціонарне лікування визначивши відповідне відділення.

4.11.  Без направлення медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань,  пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані.

4.12.  Відсутність у пацієнта документів, що засвідчують особу не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи  госпіталізацію та здійсненні консультацій чи госпіталізації в екстреному порядку за наявності відповідних показань.

5. Особи, яким надається психіатрична допомога, мають право на:

5.1. Поважливе і гуманне ставлення до них, що виключає приниження честі й гідності людини;

5.2. Отримання інформації про свої права, пов’язані з наданням психіатричної допомоги;

5.3. Одержання психіатричної та соціальної допомоги, соціальних послуг в умовах, що відповідають вимогам санітарного законодавства, одержання допомоги з боку благодійних та громадських організацій;

5.4. Відмову від надання психіатричної допомоги, за винятком випадків її надання в примусовому порядку, передбаченому законом;

5.5. Усі види медико-санітарної допомоги за медичними показаннями;

5.6. Одержання психіатричної допомоги в найменш обмежених, відповідно до їх психічного стану, умовах;

5.7. Перебування в закладі з надання психіатричної допомоги лише протягом строку, необхідного для обстеження та лікування;

5.8. Попередню письмову згоду або письмову відмову в будь-який час від застосування нових методів діагностики і лікування та лікарських засобів;

5.9. Безпечність надання психіатричної допомоги;

5.10. Безоплатне надання медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також безоплатне або на пільгових умовах забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

5.11. Безоплатну юридичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням їм психіатричної допомоги;

5.12.  Альтернативний, за власним бажанням, психіатричний огляд та залучення до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з питань надання психіатричної допомоги будь-якого фахівця, який бере участь у наданні психіатричної допомоги, за погодженням з ним;

 

 

                                     Медичний директор                                          Анатолій КАЛЕНЮК